Condicions generals del servei

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

A continuació s'exposa el document contractual que regeix la contractació de serveis a través del domini www.transiq.com (d'ara endavant, Transiq). L'acceptació d'aquest document comporta que l'usuari:

a) Ha llegit el que s'exposa aquí i ho entén.

b) És una persona amb capacitat suficient per contractar.

c) Assumeix totes les obligacions que s'enuncien en aquest document.

Aquestes condicions tenen un període de validesa indefinit i són aplicables a totes les contractacions que es facin a través del domini www.transiq.com de Transiq.

Transiq es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions per raons de mercat o empresarials, sense que això pugui afectar els encàrrecs realitzats abans de la modificació.

Definicions

«Client» es refereix a l'usuari del servei.

«Traductor» es refereix als traductors interns i/o externs que han estat validats per treballar com a proveïdors de Transiq.

«Servidor/s Transiq» es refereix al servidor que allotja el sistema per prestar el servei ofert per la plataforma al Client i als Traductors.

«Servei de pagament en línia» es refereix al servei de banca en línia o de pagament que proporciona les funcionalitats de fer cobraments en línia.

Identitat de les parts

D'una banda, el proveïdor dels béns contractats per l'usuari és Transiq, un servei i marca comercial d'Ampersand Traducció Automàtica, SL, amb domicili social al carrer Balmes, 195, 7è 2a, 08006 Barcelona, CIF B60742780, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 27.869, foli 188, full B-124.452, inscripció 1, adreça de correu electrònic info@transiq.com, amb telèfon d'atenció al client (+34) 932 376 246 i, de l'altra, el Client, registrat al web mitjançant un nom d'usuari i una contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, i que és responsable de la veracitat i la vigència de les dades personals facilitades a Transiq.

Objecte del contracte

Aquest contracte té l'objecte de regular la relació contractual de prestació de serveis nascuda entre Transiq i el Client en el moment en què aquest, durant el procés de contractació en línia, marca la casella corresponent, completa el procés de registre i/o utilitza el servei.

La relació contractual comporta la prestació d'un servei de traducció concret a canvi d'un preu determinat i exposat públicament per mitjà del web.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El procediment de contractació es pot fer en català, castellà i anglès. En cas de discrepància, la versió catalana de les condicions generals de contractació prevaldrà sobre les versions en els altres idiomes.

Per poder accedir als serveis que ofereix el domini www.transiq.com, el Client s'ha de donar d'alta al web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per fer-ho, el Client ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li demanin.

El Client ha de triar un nom d'usuari i una contrasenya, i es compromet a fer-ne un ús diligent i segur i a no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar-ne a Transiq la pèrdua, el robatori o el possible accés per part d'un tercer no autoritzat per tal que Transiq procedeixi al bloqueig immediat.

El Client no pot triar com a nom d'usuari paraules o expressions que tinguin com a finalitat confondre altres persones perquè l'identifiquin com a membre integrant de Transiq, i tampoc pot fer servir expressions malsonants, injurioses i, en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i els bons costums.

S'informa que, de conformitat amb el que exigeix l'article 27 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, després de crear el compte d'usuari el procediment de contractació seguirà els passos que es descriuen a continuació.

El Client accedeix a la pàgina web de pressupost anomenada «Pressupost», on pot iniciar el procediment de dues maneres:

i) Pujar al servidor un o diversos fitxers per traduir.

ii) Pujar manualment al servidor el text per traduir.

El servidor del domini www.transiq.com, un cop rep els fitxers o el text de l'usuari, duu a terme aquest procediment per a tots els fitxers/textos rebuts:

1. Verifica que els formats d'arxiu siguin vàlids.

2. Extreu el text del document i fa el recompte de paraules.

3. Un cop extret el text, detecta l'idioma en què està escrit.

4. Calcula el cost de la traducció del document/fitxer en funció del nombre de paraules i l'idioma.

5. Calcula el temps de lliurament estimat.

6. Envia al client el pressupost de serveis.

A continuació, el client pot procedir a fer el pagament per tal que es posi en marxa l'encàrrec de traducció. Amb aquest objectiu, ha d'emplenar el formulari que sol·licita les dades relatives a la facturació. El sistema revalida l'encàrrec i, un cop ha comprovat que no hi ha errors, redirigeix el Client al servei de pagament perquè faci el pagament del servei.

En tot cas, un cop acabat el procediment de contractació, la plataforma de contractació de Transiq informa l'usuari per via electrònica sobre totes les característiques, el preu, la data de contractació i l'estimació de la data de lliurament de la traducció contractada.

Serveis i mitjans de pagament

El pagament dels encàrrecs de traducció es pot fer amb PayPal.

Els encàrrecs s'enviaran després de la confirmació del pagament per part del Client, mai abans. Si, un cop hagin passat 15 dies des de la confirmació de l'encàrrec del client, no se n'ha satisfet l'import, Transiq es reserva el dret de cancel·lar aquest encàrrec, de manera que quedarien cancel·lades les condicions de contractació confirmades prèviament.

Preu i termini de validesa de l'oferta

Les tarifes que s'indiquen per a cada servei no inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) ni altres impostos o taxes transfrontereres que puguin ser aplicables. Aquestes tarifes s'establiran i es modificaran periòdicament i independentment en euros (€) i en dòlars EUA (USD). Durant el període de vigència de les tarifes (és a dir, fins a la propera modificació), la relació entre totes dues serà fixa i arbitrària, encara que sigui aproximadament igual al tipus de canvi en el moment d'establir-les o modificar-les (i, posteriorment, d'arrodonir-les).

Els preus aplicables a cada servei són els publicats al web, que el procés de contractació aplica automàticament en l'última fase.

Cada pagament fet a Transiq comporta l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat. Es pot accedir a aquesta factura per mitjà del tauler de control del Client, i també s'envia per correu electrònic en el moment de confirmar el pagament de l'encàrrec.

Per a qualsevol informació sobre l'encàrrec, el Client pot utilitzar el telèfon d'atenció a clients de Transiq, que és el (+34) 932 376 246, i també l'adreça de correu electrònic info@transiq.com. En tot cas, cal indicar a l'assumpte del missatge o al nostre departament d'atenció al client el número de comanda que tingui assignat i que s'indica en el correu electrònic de confirmació de la contractació del servei.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regeixen o s'interpreten d'acord amb la legislació espanyola en tot el que no estigui establert expressament. Transiq i el Client, sempre que la legislació vigent ho permeti, acorden que sotmetran tota controvèrsia que se susciti en la prestació dels serveis que són objecte d'aquestes condicions als jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), i renuncien expressament a qualsevol altre fòrum.