Avís legal

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Denominació social: Ampersand Traducció Automàtica, SL

Nom comercial: Transiq

Domicili social: Carrer Balmes, 195, 7è 2a, 08006 Barcelona

NIF: B60742780

Telèfon: (+34) 932 376 246

Adreça de correu electrònic: info@transiq.com

Inscrita al Registre de Barcelona, tom 27.869, foli 188, full B-124,452, inscripció 1a.

Nom de domini: www.transiq.com

OBJECTIU

Transiq (un servei i marca comercial d'Ampersand Traducció Automàtica, SL, responsable del lloc web), posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (d'ara endavant, «LSSICE»), així com informar tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d'ús del lloc.

Totes les persones que accedeixin a aquest lloc web assumeixen el paper d'usuari i es comprometen a observar i complir rigorosament les disposicions que estableix aquest document, així com qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

Transiq es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer al lloc web, sense estar obligat a emetre un preavís o a posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, ja que s'entén que és suficient publicar-les al lloc web de Transiq.

RESPONSABILITAT

Transiq s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al web.

El lloc web de Transiq pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de la persona que accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles perquè el lloc funcioni i es visualitzi correctament.

És possible que, des del lloc web de Transiq, se us redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Tot i que s'adopten mesures de salvaguarda, atès que Transiq no sempre pot controlar els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, Transiq no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d'aquests continguts o enllaços. En tot cas, Transiq manifesta que procedirà a retirar immediatament qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, i que procedirà a retirar immediatament la redirecció al lloc web en qüestió i comunicarà a les autoritats competents el contingut en qüestió.

Transiq no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats de manera independent al domini www.transiq.com. No obstant això, per donar compliment al que disposa la LSSICE, Transiq es posa a disposició de tots els usuaris, les autoritats i les forces de seguretat i col·laborarà activament en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. Si considereu que al lloc web hi ha algun contingut que es pot incloure en aquesta classificació, us demanem que ho notifiqueu immediatament a l'administrador del web enviant un correu electrònic a l'adreça info@transiq.com.

Aquest lloc web s'ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se'n pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, no es descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, que es duguin a terme tasques de manteniment o que s'esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés al web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Transiq té la vocació de complir la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions establertes, així com la implantació de les mesures de seguretat que estableixen l'article 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD), i el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Transiq posa a disposició dels usuaris la política de protecció de dades de l'entitat, que informa els usuaris sobre els aspectes següents:

Dades del responsable del fitxer.

Dades tractades.

Fitxer en què s'emmagatzemen.

Finalitat del tractament.

Obligatorietat o no de facilitar-les, així com les conseqüències de no fer-ho.

Drets que tenen tots els usuaris i procediment per exercir-los.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El web (incloent, a títol enunciatiu però no limitador, l'edició, els dissenys, logotips, el text o els gràfics) és propietat de Transiq o, si escau, disposa de la llicència o l'autorització expressa dels autors. Tots els continguts del web estan protegits degudament per la normativa de la propietat intel·lectual i industrial i, si escau, estan inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat a la qual es destinin, la reproducció total o parcial, l'ús, l'explotació, la distribució i la comercialització d'aquests continguts requereixen en tot cas l'autorització prèvia per escrit de Transiq. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Transiq es considera un incompliment greu dels drets de la propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, els logotips, el text i/o els gràfics aliens a Transiq que poden aparèixer al lloc web pertanyen als propietaris respectius, i ells són els responsables de qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar respecte d'aquests elements. En tot cas, Transiq té l'autorització expressa i prèvia d'aquests propietaris.

Transiq autoritza expressament que tercers puguin fer redireccions directament al lloc web, tot i que aquesta redirecció ha d'apuntar a la pàgina d'inici del domini www.transiq.com.

Transiq reconeix a favor dels seus titulars els drets corresponents de la propietat industrial i intel·lectual, i la simple menció o aparició en el lloc web no implica l'existència de cap dret o responsabilitat de Transiq sobre els dits drets, ni tampoc que hi doni suport, patrocini o recomanació.

Per fer qualsevol mena d'observació respecte de possibles incompliments dels drets de la propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del web, podeu enviar un missatge a l'adreça electrònica següent: info@transiq.com.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per resoldre totes les controvèrsies o les qüestions relacionades amb aquest lloc web o amb les activitats que s'hi desenvolupen, és aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts; són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de Barcelona (Espanya).